Mẫu trả lời gửi đơn khiếu nại về hoạt động không hợp lệ Google Adsense năm 2019

Chào bạn, sau đây tôi xin chia sẻ mẫu đơn trả lời kháng cáo hoạt động không hợp lệ Google Adsense năm 2019 mới nhất. Google luôn thay đổi thuật toán vào một ngày đẹp trời nào đó trang web của bạn đang hiển thị quảng cáo bỗng nhiên nhận được mail tài khoản bị vô hiệu dù biết bạn không hề tác động, điều đó là thật vô lý và oan ức. 

Sau đây là bản mẫu trả lời bằng tiếng anh:

(1) How do users get to your site, mobile app, and/or YouTube channel? How do you promote your content?
Ans: Users reaches to my contents via google search engine include google, bing or Youtube channel and other youtube features. Some traffic reaches via social also include facebook and twitter.
(2) Have you or your site, mobile app, and/or YouTube channel ever violated the AdSense program policies or Terms & Conditions? If so, how? *     
 Ans: have not had any invalid click activity before this. These violations also due to my mistakes, and happened unknowingly or due to negligence. I don’t me unknowingly.
(3) What was the reason for invalid activity on your site, mobile app, and/or YouTube channel? Please provide detailed information about all specific reasons that you believe to be relevant in your case. *
Ans: From my points of view the main reason for my account revoked might be ” the My Competitor Might have done some invalid activities or there might be some people who don’t have proper knowledge on how to use the app. This might be the reason for my account deactivation.
(4) What changes will you implement to help improve ad traffic quality on your site, mobile app, and/or YouTube channel? When answering, please refer to our suggestions on how to prevent invalid activity. *
Ans: First of all, I really apologize for any invalid activity and condemn like these activities and also for those mistakes which happened by unknowingly and my negligence. Further now, I assure adsense to be genuine AdSense partner. I started using Adsense partnership about a month ago and tried my best to do and valid activities. If my Adsense is restarted I will do everything according to AdSense policies and try to get away from any invalid activity which violates any term and condition.
(5) Please include any data from your site, mobile app, and/or YouTube channel traffic logs or reports that indicate suspicious IP addresses, referrers, or requests which could explain invalid activity. *
Ans: Dear Google, this is the first time that my AdSense account is disabled due to like this invalid clicks activity, I could not record my suspicious IP address, traffic log & reports. I also apologize again for this negligence too. As must as I know about my site or AdSense I have mentioned. I only appeal to ignore any server or light invalid activity to my account and give me first and last chance to work properly on my AdSense account. I accept my mistakes which happened by unknowingly and my negligence.

Trả lời bằng tiếng việt:

(1) Làm thế nào để người dùng truy cập trang web, ứng dụng di động và / hoặc kênh YouTube của bạn? Làm thế nào để bạn quảng bá nội dung của bạn?
Trả lời: Người dùng tiếp cận nội dung của tôi thông qua công cụ tìm kiếm google bao gồm google, bing hoặc kênh Youtube và các tính năng youtube khác. Một số lưu lượng truy cập thông qua xã hội cũng bao gồm facebook và twitter.
(2) Bạn hoặc trang web, ứng dụng di động và / hoặc kênh YouTube của bạn đã bao giờ vi phạm các chính sách hoặc Điều khoản & Điều kiện của chương trình AdSense chưa? Nếu vậy thì thế nào? *
Trả lời: chưa có bất kỳ hoạt động nhấp không hợp lệ nào trước đó. Những vi phạm này cũng do những sai lầm của tôi, và đã xảy ra vô tình hoặc do sơ suất. Tôi vô tình tặng tôi.
(3) Lý do cho hoạt động không hợp lệ trên trang web, ứng dụng di động và / hoặc kênh YouTube của bạn là gì? Vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về tất cả các lý do cụ thể mà bạn tin là có liên quan trong trường hợp của bạn. *
Trả lời: Theo quan điểm của tôi, lý do chính khiến tài khoản của tôi bị thu hồi có thể là đối thủ cạnh tranh của tôi Có thể đã thực hiện một số hoạt động không hợp lệ hoặc có thể có một số người không có kiến ​​thức về cách sử dụng ứng dụng. Đây có thể là lý do cho việc hủy kích hoạt tài khoản của tôi.
(4) Những thay đổi nào bạn sẽ thực hiện để giúp cải thiện chất lượng lưu lượng quảng cáo trên trang web, ứng dụng di động và / hoặc kênh YouTube của bạn? Khi trả lời, vui lòng tham khảo các đề xuất của chúng tôi về cách ngăn chặn hoạt động không hợp lệ. *
Trả lời: Trước hết, tôi thực sự xin lỗi vì bất kỳ hoạt động không hợp lệ nào và lên án như những hoạt động này và cả những lỗi xảy ra do vô tình và sơ suất của tôi. Hơn nữa, tôi đảm bảo adsense là đối tác AdSense chính hãng. Tôi đã bắt đầu sử dụng đối tác Adsense khoảng một tháng trước và cố gắng hết sức để làm và các hoạt động hợp lệ. Nếu Adsense của tôi được khởi động lại, tôi sẽ làm mọi thứ theo chính sách của AdSense và cố gắng tránh xa mọi hoạt động không hợp lệ vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào.
(5) Vui lòng bao gồm mọi dữ liệu từ trang web, ứng dụng di động và / hoặc nhật ký lưu lượng truy cập kênh YouTube hoặc báo cáo cho biết địa chỉ IP đáng ngờ, người giới thiệu hoặc yêu cầu có thể giải thích hoạt động không hợp lệ. *
Trả lời: Google thân mến, đây là lần đầu tiên tài khoản AdSense của tôi bị vô hiệu hóa do hoạt động nhấp chuột không hợp lệ này, tôi không thể ghi lại địa chỉ IP đáng ngờ, nhật ký lưu lượng & báo cáo. Tôi cũng xin lỗi lần nữa vì sơ suất này. Như tôi phải biết về trang web của tôi hoặc AdSense tôi đã đề cập. Tôi chỉ kháng cáo bỏ qua bất kỳ máy chủ hoặc hoạt động không hợp lệ nào vào tài khoản của tôi và cho tôi cơ hội đầu tiên và cuối cùng để hoạt động đúng trên tài khoản AdSense của tôi. Tôi chấp nhận sai lầm của mình đã xảy ra bằng cách vô tình và sơ suất của tôi.

Comments