Disclaimer

Thông tin trên trang web HuyWebsite.tk chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không cấu thành đề nghị bán. Một số sản phẩm có thể không có sẵn ở từng quốc gia và các sản phẩm được cung cấp có thể khác với các sản phẩm được minh họa.

Tất cả các quyền đối với văn bản, hình ảnh, logo, hình động, video, âm thanh, đồ họa, cũng như cấu hình của chúng trên các trang internet được sử dụng cho HuyWebsite.tk. Không được sao chép hoặc xuất bản bất kỳ phần nào của ấn phẩm này bằng phương pháp in, photocopy, microfilm hoặc bất kỳ quy trình nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của HuyWebsite.tk

Mặc dù nội dung trên các trang internet HuyWebsite.tk đã được biên soạn với sự quan tâm lớn nhất có thể, HuyWebsite.tk không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, có thể phát sinh từ các lỗi hoặc thiếu sót trên các trang web HuyWebsite.tk. Bất kỳ liên kết nào trên các trang web HuyWebsite.tk đến các nhà cung cấp khác đều nhằm mục đích tạo sự thoải mái cho người dùng. Tuy nhiên, không có trách nhiệm pháp lý hoặc đại diện cho nội dung của các trang này được chấp nhận. Liên kết đến các bên thứ ba không nên được coi là tài liệu tham khảo hoặc phê duyệt các trang này hoặc các buổi biểu diễn và thông tin được cung cấp bởi các bên đó. Việc sử dụng liên kết phải chịu trách nhiệm của người dùng.

Comments